Docenten

Jan de Groot, Remedial Teacher in het speciaal onderwijs en coördinator van de opleiding
Hanneke Poot-van der Windt, Kinderfysiotherapeute, Psychomotorisch Remedial Teacher en docente.Voor wie?

Leerkrachten, remedial teachers in het primair onderwijs, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van kinderen tot 13 jaar, kinderfysiotherapeuten.Waar en wanneer?

In Utrecht, op 16 zaterdagen van
10.00 – 16.00 uur.
Start:
23 september 2023.Deelnamekosten

€ 2295,- exclusief cursusmap en boekjes € 90,-Op locatie

Opleidingen en cursussen (of delen daarvan) kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen
€ 750,- per dagdeel.Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op
023 - 760 03 13.
Direct contact met opleidingscoördinator
dhr. Jan de Groot:
06 - 146 22 750.

 

 

 

Het inzicht groeit dat bewegen en lichaamsbesef essentieel zijn voor de manier waarop kinderen hun totaalontwikkeling doorlopen. Hiermee neemt ook de interesse voor Psychomotorisch Remedial Teaching toe.
Kenmerkend voor deze vorm van remedial teaching is, dat kinderen via spel en bewegingsactiviteiten worden uitnodigd hun motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. De psychomotorisch remedial teacher gebruikt het lichaam als instrument, vanuit het inzicht dat lichaam en geest elkaar wederkerig beïnvloeden. Spel en bewegen zijn steeds de invalshoek.
De hulp richt zich niet alleen op kinderen met motorische problemen, maar evenzeer op kinderen met leer- en gedragsproblemen.

 

In de Opleiding tot Remedial Teacher Psychomotoriek specialiseert u zich in de hulp aan kinderen die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen of in een gevarenzone dreigen te geraken.
Vanuit meerdere bewegingstheorieën reiken we u begeleidingsmethoden aan, die u al doende integreert. Naast de curatieve zorg komt ook de preventieve zorg aan bod. Tevens is er aandacht voor het overdragen van vaardigheden aan de leerkracht.

 

De psychomotorische benadering draagt op een geheel andere wijze bij aan het opbrengstgericht werken. Door deze specifieke benadering van het kind wordt er ingespeeld op belemmerende en stimulerende factoren, waardoor tegemoet wordt gekomen aan het eigene van een kind binnen het leerproces. Precies zoals we in 1-Zorgroute willen.

 

Cursusopzet

De opleiding wordt uitgevoerd in één cursusjaar en in totaal 3 modulen:

 

   Introductiedag  1 dag
 Module 1:  Psychomotoriek als basis voor het leren  5 dagen
 Module 2:

 De sensomotorische ontwikkeling

 in een breder perspectief

 5 dagen
 Module 3:

 Psychomotoriek als basis voor het sociaal-

 emotionele functioneren

 4 dagen
   Eindpresentatie  1 dag


Inhoud van het programma

 

Module 1:
Psychomotoriek als basis voor het leren

 

Door veel te spelen en te bewegen, ervaren kinderen wat ze ‘kunnen’, wat mogelijk is en wat (nog) niet. Dit proces bestaat uit steeds weer experimenteren, in veilige en uitnodigende bewegingssituaties waarbij de slaagkans groot is. Pas wanneer genoeg concreet motorische ervaring is opgedaan, zo rond een jaar of tien, zijn kinderen toe aan abstraherend leren.
Het onderwijs doet op het abstraherend vermogen van veel jongere kinderen al een beroep. Dit leidt tot bedenkelijke ontwikkelingssituaties; kinderen krijgen begrippen aangereikt die voor hen ‘woorden’ blijven, zonder enige belevenis, ervaring of betekenis. Als gevolg daarvan zien we onvoldoende betrokkenheid en tekorten in het verwerven van de vaardigheden. En extra hulp helpt niet, als die zich op herhaling concentreert. Het kind wordt hulpvragend en afhankelijk, ontwikkelt te weinig zelfbewegingspatronen, te weinig eigen voorstellingsvermogen en te weinig abstractievermogen.

 

Alleen een aanbod op het haalbare niveau brengt een leerproces op gang. Dit blok maakt u vertrouwd met het rijke potentieel van het lichaam om op fysieke wijze informatie te verwerven en verwerken. U leert hoe kinderen tot abstracties komen als bij het leren alle zintuigen betrokken zijn.
Van daaruit ontwikkelt u uw vaardigheden in het voorkomen en opheffen van leerproblemen.
Net als in andere modulen werkt u regelmatig in de gymzaal.

 

Kernthema’s:

 

De meeste activiteiten vragen weinig tijd, ruimte of organisatie. Een aantal reserveert u voor de gymzaal, andere zijn toepasbaar in de klas. Vele ervan zijn overdraagbaar aan de leerkracht, zowel de curatieve als de preventieve.

 

Module 2:
De sensomotorische ontwikkeling in een breder perspectief

 

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.
Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel ervaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de sensomotorische ontwikkeling goed doorloopt, omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling. Onvoldoende uitrijping van de sensomotorische ontwikkeling heeft gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, zoals bij taal, schrijven en rekenen, en de lichamelijke ontwikkeling. Veel gedrags- en leerproblemen hebben hun oorsprong in onvoldoende rijping van de sensomotorische ontwikkeling.

 

Hoe ziet de sensomotorische ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?
U leert hoe de fasen van de sensomotorische ontwikkeling eruit zien, hoe de kwaliteit van bewegen gevormd wordt en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling.
Als bewegen de basis vormt, welke ondersteuning geeft bewegen dan voor het onderwijs?
Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om aan het onderwijs optimaal deel te nemen?

 

Hanneke Poot – van der Windt is kinderfysiotherapeute en daarbij geeft zij psychomotorische remedial teaching. Zij is docente op post HBO- en MBO –opleidingen en geeft trainingen, workshops en teambijeenkomsten in het hele land over de ontwikkeling van kinderen.

 

Module 3:
Psychomotoriek als basis voor het sociaal emotionele functioneren

 

Door veel te spelen en bewegen doen kinderen ook ervaring op over zichzelf en over de ander, waardoor hun zelfwaardering en sociale vaardigheden zich ontwikkelen.
Dit proces verloopt niet bij alle kinderen ‘spelenderwijs’. Tekorten veruitwendigen zich in het (lichaams-)gedrag, waarmee ze laten zien weer hun ontwikkeling in het gedrang is gekomen.

 

Er zijn kinderen met te weinig zelfvertrouwen, andere hebben een gebrek aan interne structuur.
Weer andere durven niet tot actie te komen, zijn altijd passief of onzeker.
Ook zijn er de kinderen die niet met anderen kunnen spelen.
Deze gedragingen zijn kenmerkende indicatoren voor stagnatie of achterstand in de ontwikkeling. Alleen als u de eerste drie niet ziet, is voldaan aan de basisvoorwaarden om met anderen te kunnen spelen.
In dit blok verdiept u zich in de sociaalaffectieve aspecten van het bewegen, van de lichamelijkheid en van het functioneren, in de vier gebieden waar we bij kinderen vaak tekorten zien.

 

Doelen van dit blok:
Binnen elk gebied oefent u uw vaardigheden in het diagnosticeren van het sociaal-incompetent gedrag, het gericht observeren van de kinderen in spelsituaties en het opzetten van handelingsplannen, om daarmee het kind de juiste therapeutische impuls te geven om tot een (opnieuw) gezonde ontwikkeling tot komen:
Werken aan zelfvertrouwen
Kinderen met een tekort aan zelfvertrouwen drukken dat uit in gespannen, stoer of juist verlegen lichaamsgedrag. Vaak merk je dat ze hun eigen mogelijkheden maar slecht kunnen inschatten.
Aanbrengen van structuur
Kinderen die weinig controle hebben over hun eigen handelen en gedragingen laten zien die kunnen wijzen op een gebrek aan interne structuur. In de klas herken je ze omdat ze moeilijk stilzitten, weinig geduld hebben en impulsief reageren. Onder deze kinderen tref je ook aan het hyperactieve kind.
Bewegen tot actie
Kinderen die weinig zin hebben om in actie te komen, of kinderen die - gezien hun leeftijd - lichamelijk te weinig kunnen.
Leren samenspelen
De kinderen die snel ruzie hebben of ruzie juist altijd ontlopen, moeilijk problemen kunnen oplossen en weinig vrienden maken.

 

U bent regelmatig in de gymzaal aan het werk, waar u daadwerkelijk de vaardigheden opdoet in het uitvoeren en construeren van spel- en bewegingsactiviteiten.

 

Module 4:

Afstuderen en eindopdracht

 

U werkt gedurende de opleiding aan een afstudeeropdracht, die u na afloop presenteert in de vorm van een referaat. Hiermee laat u tevens zien, hoe u gedurende de opleiding de geboden stof geïntegreerd hebt.

 

De docenten verschaffen u de richtlijnen en u doorloopt dit traject in overleg met hen.

Criteria voor uw eindopdracht zijn:

 

Na de opleiding ontvangt u het diploma Remedial Teacher Psychomotoriek.

 

Studiebelasting

118 uur, waarvan 88 contacturen.