Voor wie?
Deze tweejarige opleiding is bestemd voor leerkrachten die voor hun school de rol van Gedragsspecialist willen gaan vervullen. Deelnemers moeten bereid zijn hun eigen handelen ter discussie te stellen!*


Waar en wanneer?
In Utrecht, per jaar op 16 zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Start: september 2018.


Deelnamekosten:
Per jaar € 2195,-,
cursusmateriaal € 75,-.

U betaalt per cursusjaar.

*Heeft u een MBO opleiding, maar een HBO denk- en werkniveau? Neem contact met ons op zodat we kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor deze opleiding.


* Gecertificeerde remedial teachers, intern begeleiders en anderen die al een voortgezette opleiding hebben gevolgd, kunnen deze opleiding volgen in een éénjarig traject.


Op locatie
Opleidingen en cursussen (of delen daarvan) kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen dan
€ 750,- per dagdeel.


Meer informatie?
Wij beantwoorden uw vragen graag. Bel ons op 023 - 760 03 13.
Direct contact met
opleidingscoördinator
dhr. Jan van Veen:

06 - 250 98 742.

 

 

Leerkrachten moeten de mogelijkheden krijgen om de toenemende gedrags-problematiek in hun klassen, mede door de invoering van Passend Onderwijs, adequaat het hoofd te bieden. Dat lukt niet zonder hulp. De doeltreffendste manier voor scholen om die hulp te realiseren, is ervoor te zorgen dat binnen de eigen geledingen een Gedragsspecialist aanwezig is.

 

De gedragsspecialist kan doelgericht omgaan met gedragsproblematieken in de eigen klas en deze oplossen.
En de gedragsspecialist staat andere groepsleerkrachten met raad en daar terzijde bij gedragsproblematieken en kan eventueel zelf een specifieker probleem van hen ter hand nemen. De gedragspecialist zorgt voor deskundige, direct oproepbare ondersteuning en draagt tevens in preventieve zin bij aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen in school.

 

Vanuit deze visie verzorgen we nu voor het 19e jaar de

 

Opleiding tot Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs (tweejarig)

 

Deze opleiding is vooral praktisch gericht en wordt zelfs na een Master SEN Gedragsspecialist gevolgd om de praktijk te leren kennen: Hoe pak ik het nu concreet aan? Wat doe ik nu precies hoe?

 

Bent u al Remedial Teacher of Intern Begeleider, dan kunt u zich in een verkort traject in één jaar scholen tot Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs, klik hier.

 

Centraal thema

School en schoolmilieu hebben veel invloed op de manier waarop kinderen leren zich staande te houden in een maatschappij die dwingend een beroep doet op hun gedragsvaardigheden.
Iedere leerkracht draagt daar op eigen wijze aan bij.
Kinderen moeten leren zichzelf te motiveren, door te zetten bij tegenslagen, hun impulsen te bedwingen en controle te hebben over hun gemoedstoestanden.
Ook moeten ze zich in anderen leren verplaatsen en met hen meeleven, iets vanuit eigen en andermans perspectief leren zien.
Dit vraagt veel van de emotionele intelligentie van leerlingen.

 

De mate waarin deze kwaliteiten bij een leerling ontwikkeld zijn, bepaalt de ‘kwaliteit’ van zijn dagelijks leven en geeft richting aan de manier waarop het kind situaties taxeert.
Een goed ontwikkelde emotionele intelligentie stelt kinderen in staat om op school en later in de maatschappij, sociaal vaardig te functioneren.

 

Vanuit de zorgbreedte van de school is de primaire taak van de Gedragsspecialist om de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij leerlingen te bevorderen, of op dit proces in te grijpen als het gebrekkig verloopt of tekorten vertoont.
Uit de tekorten komen gedragsproblemen voort.

 

De verschillende componenten van emotionele intelligentie vormen in de Opleidingen tot Gedragsspecialist een rode draad:

 

Zelfbewustzijn
Het (h)erkennen van eigen gevoelens; noodzakelijk voor zelfkennis en -begrip. Als een kind weet hoe het zich voelt, zal het gemakkelijker de juiste beslissing kunnen nemen.

 

Zelfcontrole
Het vermogen om gevoelens te controleren en te veranderen. Heeft het kind daar moeite mee, dan ontmoet en creëert het meer stressgevende situaties.

Zelfmotivatie
Essentieel om bij tegenslag je te kunnen concentreren op het zoeken naar oplossingen. Nodig om productief en efficiënt te kunnen zijn.

 

Empathie
Het herkennen van gevoelens van anderen; onmisbaar voor het vervullen van een sociale rol. Dit vermogen maakt het ook mogelijk om de stemmingen van anderen te beïnvloeden.

 

Relaties aangaan
Goed met emoties en gedrag van anderen kunnen omgaan, het adequaat kunnen inschatten van sociale relaties.

 

Centrale doelstellingen opleidingen

 

Het is de functieanalyse waar het in de opleiding - en in de praktijk - steeds om draait.
Ze omvat de diagnostiek (wat maakt dat dit kind zich zo gedraagt, wat probeert het voor elkaar te krijgen?) en de behandeling (wat ga ik doen om dit kind te helpen zich anders te gaan gedragen?).

 

Opleiding tot Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs

Jaar 1: Diagnose

 

U raakt vertrouwd met het doel, de uitgangspunten en het opzetten van individuele hulpverleningstheorieën.
U leert hoe u gedrag van kinderen observeert en kunt plaatsen, waarbij u gebruik maakt van kennis van psychopathologie en van klassenorganisatie.
Vervolgens leert u, hoe u de aldus verkregen informatie binnen het kader van de functieanalyse brengt.
Op basis hiervan verklaart u dan het gedrag en bent u in staat om doelen te stellen en te kiezen voor de juiste interventies.

 

Modulen:

 

Opleiding tot Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs
Jaar 2: Behandeling

 

In dit jaar bekwaamt u zich in het opzetten en uitvoeren van handelingsplannen, gebaseerd op de individuele hulpverleningstheorie die voor het kind is opgesteld.
Daartoe verdiept u zich in verschillende methoden van behandeling, gericht op het denken en het doen. Het toepassen van de bijbehorende, veelal uitgebreide behandelingstechnieken maakt u zich meester.

Modulen:


Opleiding tot Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs

Jaar 1 en 2:

Professionaliseren van collega’s

 

Gedurende beide jaren en direct volgend op onderdelen waarvoor dit relevant is, heeft het verwerven van begeleidingsvaardigheden een vaste plaats: het overdragen van kennis en handelingsvaardigheden aan uw collega’s, het bieden van houvast en structuur.
We werken daarbij aan de hand van cases die u deels zelf aanreikt.

 

Werkvormen, toetsing en certificering

De gespreide bijeenkomsten bieden alle gelegenheid om in uw eigen praktijksituatie met de verworven kennis ervaring op te doen, hetgeen op verantwoorde wijze door de docenten wordt gestuurd. Het al doende integreren en implementeren van hetgeen wordt aangereikt, is deel van de opzet.
Via lees- en thuisopdrachten bereidt u zich op de bijeenkomsten voor.
U krijgt een handleiding bij de opleiding. Daarnaast maken we daarbij gebruik van vakliteratuur. Deze hoeft u niet aan te schaffen, wel ter beschikking te hebben gedurende de relevante modulen.
Gedurende de opleiding legt u een portfolio aan van opdrachten, die aan het einde van het jaar wordt overlegd.

 

Na afloop van de opleiding geeft u blijk van integratie: u behandelt dan een casus.
Na het succesvol afsluiten van de opleiding ontvangt u het diploma Gedragsspecialist in het Primair Onderwijs.

 

Studiebelasting

Per opleidingsjaar 220 uur, waarvan 88 contacturen.